Cha tốt hơn thầy tốt – Đông Tử

Đăng Nhập hoặc Đăng ký để truy cập thư viện.