Trang thông tin này quy định các vấn đề liên quan đến bản quền dữ liệu của thư viện dùng chung trên website aboco.vn.

Thư viện lưu trữ dữ liệu aboco.vn tập hợp các dữ liệu sưu tầm từ thành viên và cộng đồng cùng lĩnh vực. Các dữ liệu chưa xác thực bản quyền cũng như chưa nhận thông báo từ các đơn vị sở hữu (có căn cứ pháp luật).

Đây là kho dữ liệu được sưu tầm từ thành viên Aboco.vn, mọi hành vi chia sẻ ra bên ngoài nhằm mục đích lợi nhuận hay phá hoại sẽ là hoạt động nghiêm cấm. Các thành viên thực hiện sẽ bị vô hiệu hóa tài khoản ngay lập tức.

Trong trường hợp quý đơn vị, chủ sở hữu có chứng nhận sở hữu bản quyền hợp pháp, xin vui lòng gửi thông báo đến Ban quản trị aboco.vn để chúng tôi xem xét:  Email: info.aboco@gmail.com

Căn cứ sở hữu của đơn vị thông báo bản quyền đến chúng tôi được xác thực, Ban quản trị aboco.vn sẽ tiến hành gỡ bỏ dữ liệu trong lòng 24h kể từ khi được xác thực qua email từ aboco.vn.